به فارسی Pinglish مترجم
Pinglishفارسی Pinglishفارسی Pinglishفارسی Pinglishفارسی Pinglishفارسی Pinglishفارسی Pinglishفارسی
?؟ aaآ a^ئ a/aaا bب pپ tت
cث jج chچ h'ح khخ dد z'ذ
rر zز zhژ sس shش s'ص xض
t'ط x'ظ a'ع gh'غ f/phف ghق kك
gگ lل mم nن v/w/u/ooو hه y/i/eeى